Hledání podle štítkůŠtítky

A B C D E F H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Pro autory

Pravidla používání webu KATECHEZE.CZ

Autorská práva

Vysvětlivky

Doporučení pro autory

 

Pravidla používání webu KATECHEZE.CZ

 

1. Váš vztah s portálem KATECHEZE.CZ

1.1 Používání služeb a internetových stránek metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.cz provozovaného Českou biskupskou konferencí (dále jen provozovatel) na adrese http://www.katecheze.cz se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, pak váš smluvní vztah s provozovatelem bude vždy tvořen podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem ve vztahu k vašemu užívání služeb poskytovaných provozovatelem. Proto je nutné se s těmito podmínkami seznámit. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

 

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl/a používat metodický portál pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ, musíte nejprve zaregistrovat a vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete se stát registrovaným uživatelem.

2.2 Souhlas s Podmínkami lze vyjádřit:

a) kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, která je součástí registrace.

b) tím, že začnete Metodický portál pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel vaše používání Metodického portálu RVP.CZ považuje za projev vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy jej začnete skutečně používat.

 

3. Poskytování služeb provozovatelem

3.1 Metodický portál pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ své služby inovuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha služeb, které vám provozovatel bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl/a předem informován/a.

3.2 V rámci těchto inovací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

3.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že vám provozovatel znemožní přístup k vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, k nastavení vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást vašeho uživatelského účtu.

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

3.5. Metodický portál pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost publikovaných materiálů. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme zkontrolovat jejich aktuálnost.

 

4. Používání služeb

4.1 Pro přístup k některým službám může být nezbytné poskytnutí vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které provozovateli při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle Podmínek a jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že nebudete služby poskytované provozovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může provozovatel utrpět) ponesete výhradní odpovědnost vy.

 

5. Hesla a zabezpečení vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči provozovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

 

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

 

7. Licence

7.1 Berete na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons. Přesné znění licence naleznete https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

 

8. Zásady

8.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se ve všech částech Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ budete řídit a budete v maximální možné míře dodržovat pravidla chování na Metodickém portálu KATECHEZE.CZ, která jsou shrnuta v dokumentu „Pravidla chování“ dostupném v záložce „pro autory“ na portále KATECHEZE.CZ

 

9. Vlastnická práva

9.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv týkajících se služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli).

9.2 Pokud jste se s provozovatelem písemně nedohodl/a na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat jeho ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jméno ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky.

9.3 Zavazujete se, že nebudete sám/sama ani neumožníte jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl/a výslovně oprávněn/a nebo povinen/povinna ze zákona nebo získal/a výslovný písemný souhlas provozovatele.

 

10. Autorská práva

10.1 Provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ a dodržuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Každý, kdo chce publikovat jakýkoliv obsah ve všech částech Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ, musí zaručit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části. Podrobně jsou tyto zásady popsány v dokumentu autorská práva, který naleznete na : odkaz

 

11. Autorství na Metodickém portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ

11.1 Za autora je považován ten, kdo v jakékoliv části Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ publikuje (vloží) jakoukoliv formou obsah v garantované i negarantované části, před i po registraci a přihlášení.

11.2 Jako autor Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ se zavazujete nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním, vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod nebo porušoval platné mezinárodní právo.

11.3 Souhlasíte také s tím, že za veškerý obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání služeb, a za veškeré následky takového jednání (včetně případné ztráty nebo škody, kterou utrpí provozovatel) ponesete výhradní odpovědnost vy a že provozovatel za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

11.4 Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte provozovateli časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci, která jej opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím. Tato licence je udílena výhradně k tomu, aby provozovatel mohl zobrazovat, šířit a propagovat služby.

11.5 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění příspěvku, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

 

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, jestliže:

a) porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen/schopna ustanovení těchto Podmínek dodržovat), nebo

b) provozovatel k tomu bude povinen ze zákona (např. pokud by vaše jednání bylo v rozporu se zákonem).

 

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

13.2 V souladu s obecným ustanovením odst. 13.1 výše, nenese provozovatel vůči vám odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které vám případně vzniknou:

a) v důsledku jakýchkoliv změn, které provozovatel ve službách provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí),

b) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím,

c) neposkytnete-li provozovateli přesné údaje pro svůj uživatelský účet,

d) dojde-li z vaší strany k prozrazení vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k vašemu uživatelskému účtu.

 

14. Změny Podmínek

14.1 Provozovatel může měnit Podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní provozovatel nové znění všeobecných podmínek na příslušné internetové stránce.

14.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat služby i po datu změny Podmínek, bude to provozovatel považovat za váš souhlas s upravenými Podmínkami.

 

15. Obecná ustanovení

15.1 Tyto Podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi vámi a provozovatelem a upravují používání služeb (s výjimkou jakýchkoliv služeb, které vám provozovatel poskytuje na základě zvláštní písemné dohody) a v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi vámi a provozovatelem.

15.2 Souhlasíte s tím, že provozovatel vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb.

 

Autorská práva

 

Metodický portál pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ se hlásí k dodržování autorských práv ve všech jeho částech. Snažíme se v maximální možné míře dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb. Každý, kdo chce publikovat na portálu, musí zajistit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části.

Autor proto při publikování zaručuje, že jeho materiál:

neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány,
není kompilátem jiného autorského textu,
uvádí literaturu, ze které čerpal,
použil obrazovou, audio a video dokumentaci tak, že neporušuje autorský zákon.

Proto zde uvádíme pravidla, kterými se musí autor při publikování na Metodickém portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ řídit.

Text

Každá část textu, kterou jste sami nevytvořili (např. úryvek z knih, článků aj.), podléhá autorskému zákonu (autorský zákon č. 121/2000 Sb., § 31 odstavec a), který uvádí možnost nakládat se zveřejněnými autorskými díly v odůvodnitelné možné míře ve svém vlastním díle.

Chcete-li použít úryvek textu z tištěného nebo elektronického zdroje, je nutné u každého díla řádně uvést všechny použité zdroje – citaci. Forma každé citace musí odpovídat stanovené normě ČSN ISO 690 (více informací naleznete zde: http://www.citace.com/CSN-ISO-690)

Foto, audio a video soubory

Ostatní části (fotky, obrázky, ilustrace, audio a video části) lze v příspěvcích použít, pakliže jsou zaručena autorská práva (autor souhlasí s publikováním na Metodickém portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ).

Existují dvě možnosti zajištění autorských práv u materiálu, který není vaším dílem:

1. Autor či nakladatel díla vám poskytne písemný souhlas se zveřejněním na Metodickém portálu pro katechezi a náboženské vzdělávání KATECHEZE.CZ. V tomto případě je nutné nejen tuto skutečnost uvést u příslušného materiálu (např. Autor Petr Novák souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu.), ale je rovněž nezbytně nutné tento písemný souhlas (např. e-mailem) přeposlat nám na email katechet@cirkev.cz.

2. Použijete takový materiál, který je nabízen na internetu pod licencí, která umožňuje jeho další komerční použití nebo jeho další nekomerční použití (v případě ostatních částí portálu). V tomto případě uvedete u materiálu přesnou URL adresu, kde lze daný materiál nalézt, a licenci, pod kterou je publikován.

 

Vysvětlivky

Popisky k hlavním tématům webu Katecheze.cz

Ježíš

Kdo je Ježíš? (identita, rovina bytí); Jaké je Ježíšovo poslání a jaký má smysl? (Ježíšova misie v kontextu Božího plánu spásy, vztah k Otci, Ježíšovo učení a činy.) Jak Ježíš žije dnes mezi námi? (souvislost s dnešním životem a posláním církve). Ježíš znovu přijde a dovrší dílo spásy (paruzie).

Bůh

Bůh ve třech osobách (identita, rovina bytí). Bůh - Stvořitel (dar života).  Boží plán spásy a Boží království (dar spásy/záchrany). Bůh a jeho zjevení v Písmu svatém.

Člověk

Člověk - Boží obraz (identita). Člověk žije ve společenství (muž a žena, rodič, vztah k Bohu, k sobě samému a k druhým lidem). Člověk pečuje o svět (povolání, podíl na díle spásy). Hřích v životě člověka a jeho důsledky. Jedinec a společnost. Osobnosti křesťanské víry (Panna Maria, biblické osobnosti, svatí).

Bible

Co je Bible? (Identita: kniha víry, literární a kulturní památka, kniha církve); Jak číst Bibli? (Bible jako velký příběh o dějinách spásy - vnitřní jednota Bible, Ježíš jako hlavní osoba a vrchol dějin; struktura, literární druhy, typologie). Bible jako kniha pro život z víry (zkušenost člověka, jeho místo v dějinách spásy, biblické postavy).

Církev

Co je církev? (identita: Boží lid, Kristovo mystické tělo, předobrazy a obrazy církve, církev jako společenství lidí); Jak vznikla církev a jak se proměňovala v dějinách? Poslání církve (čtyři funkce: hlásání a vydávání svědectví - martyrie; slavení - liturgie; služba - diakonie; utváření společenství - koinonie).

Svět

Jak a proč vznikl svět? (svědectví Bible, učení církve, výklad podle jiných tradic a náboženství); Svět svědčí o kráse a dobrotě svého Stvořitele (poselství zpráv o stvoření, stopy Boží ve stvoření ap.); Vztah mezi vědou a vírou jeho proměny v dějinách.

Křesťanský životní styl

Kdo je křesťan a jak žije? Život ve společenství s Bohem. Osobní povolání. Život ve společenství s lidmi (morálka, služba). Péče o svět a zodpovědnost za život lidskou společnost, zejména za lidi na jejím okraji. Společenské problémy a jejich řešení ve světle evangelia a sociální nauky církve.

Modlitba a liturgie

Modlitba jako komunikace s Bohem (modlitba osobní, modlitba Ježíšova, modlitby v Písmu svatém). Liturgický rok – slavení událostí dějin naší spásy. Liturgie jako prožívání událostí spásy mimo čas a prostor. Slavení Božích tajemství ve svátostech (mystagogie), svátosti jako setkání s Kristem a účast na Božím životě.

Víra a náboženství

Náboženská víra a její projevy (religiozita - rituály, zvyky, pobožnosti apod.; spiritualita - duchovní život, různý přístup spiritualit v křesťanství). Abrahámovská náboženství. Výchova k ekumenismu. Multi/trans kulturní výchova (společné hodnoty světových náboženství). 

 

Doporučení pro autory

 

- pozor na jednostrannost materiálu

- vedeme děti ke kráse - obrázky by neměly být kýčové

popis materiálu a metodiky musí být tak, aby materiál mohl použít jakýkoliv katecheta (bez znalostí předchozího používání) - musí mít kontext použití

- cíl, metoda a obsah musí korespondovat

- forma musí být popsána v širším slova smyslu (potřebné vybavení apod.)  

 

LIturgické texty

  • Bible na neděli: 23. 6. 2024, 16. 6. 2024

Přihlášení

Je vyžadováno přihlášení. Po přihlášení / registraci budete moci - stahovat materiály, hodnotit materiály, přispívat do diskuzí, nahrávat nové materiály a další...

Registrace